Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Lesznie


Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania.

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które:

 • odczuwają lęk wynikający:
         -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki;
         -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);
 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
 • maja trudności:
        -w relacjach z rówieśnikami;
        -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;
 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dostosowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterapeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:


mgr Dagmara Derwich-Grzegorzewska - psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Psychoterapii prowadzonej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej oraz szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które ukończyła z dyplomem Psychoterapauty Psychodynamicznego. Głównym obszarem pracy jest prowadzenie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, opartej na paradygmacie psychoanalitycznym. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy psychologicznej, w tym poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz stanu procesów poznawczych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji w celu doskonalenia warsztatu terapeuty i w służbie profesjonalnej pomocy udzielanej pacjentom.


mgr Natalia Grobelna - psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie. Ambulatoryjne doświadczenie kliniczne zdobyła poprzez pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.


mgr Olga Olejniczak-Kędziora - psycholog

Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku ze specjalnością Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz Psychologia Zdrowia i Choroby. Ponadto ukończyła szereg szkoleń i kursów specjalistycznych m.in: Kurs podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu – Psychoterapeuta Systemowej Terapii indywidualnej i rodzin. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki i „Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu” i szkolenia „Tiki – diagnoza i terapia”, „Studium Terapii Dzieci i Młodzieży". Pracuje z dziećmi i młodymi osobami, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają lęk, zmagają się ze smutkiem, niską samooceną a także z dziećmi z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.


mgr Nathalie Urbaniak-Jakubiak - psycholog

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wroclawiu oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika). Zajmuje się przede wszystkim wsparciem psychologicznym dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży i ich rodzicow, osób w spektrum autyzmu oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.


mgr Kamila Wiśniewska- psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest psychologiem od 22 lat. Ukończyła kurs systemowej terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego. Pracuje z całymi rodzinami. Prowadzi terapię krótko i długoterminową związaną z kryzysami rozwojowymi, stresem pourazowym, nerwicami lękowymi, trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi, mutyzmem wybiórczym, trudnościami w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, terapią dzieci z autyzmem czy z trudnościami szkolnymi. Jest także certyfikowanym diagnostą zaburzeń spektrum autyzmu (ADOS-2). Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu poradnictwa psychologicznego, pomocy osobom z zaburzeniami mutystycznymi, autystycznymi, zaburzeniami zachowania, interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. 


mgr Artur Wierusz - psychoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- kierunek psychologia. Ukońnczył studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.  Pomaga ludziom w radzeniu sobie ze stresem, w leczeniu traumy, depresji, fobii, lęku oraz w zaburzeniach osobowości. Dodatkowo swoje doświadczenie uzupełniał w trakcie staży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego w Kościanie na Oddziale Psychiatrycznym. Dodatkowo wykorzystując własną wiedzę i umiejętności zajmuje się psychoterapią pacjentów zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.


mgr Kamil Włodarkiewicz- Certyfikowany Psychoterapeuta i  Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener TUS

Absolwent Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przy DCP we Wrocławiu. Aktualnie uczestniczy w całościowym 4,5-letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz do prowadzenia autorskich warsztatów „Świadomy Rodzic” dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania. Ukończył studia podyplomowe w kierunku surdopedagogika– nadające kwalifikację do pracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Pracuje w kontakcie długoterminowym w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.


mgr Katarzyna Kośniewska – psycholog.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenie z zakresu psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,  Kurs podstawowy Terapii Systemowej  i Studia Podyplomowe z Neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.  Aktualnie kontynuuje szkolenia, które umożliwiają jej uzyskanie tytułu terapeuty Programu Simontona. Doświadczenie zdobyła m. in. pracując w Organizatorze Pieczy Zastępczej w Lesznie, Akademii Walki z Rakiem oraz centrum Mind, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym. Od ponad dekady na stałe związana z Centrum Rehabilitacji w Górznie. Pracę swoją poddaje superwizji u osób posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


 mgr Ewelina Dolik- psycholog


mgr Aleksandra Pokładecka- psycholog


mgr Przemysław Marcinek - psycholog


Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
telefon: (65) 5 110 300
adres: ul. Słowiańska 53A, 64-100 Leszno


Dokumenty do pobrania:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej- oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia
Opiekun prawny- oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny


Współpracujemy z: