Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży w Lesznie


Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania.

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

  • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
  • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
  • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
  • rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które:

  • odczuwają lęk wynikający:
           -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki;
           -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);
  • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  • maja trudności:
          -w relacjach z rówieśnikami;
          -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;
  • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
  • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
  • padły ofiarą przemocy.

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Formy pomocy

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dostosowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterapeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
  • Opieki Społeczne,
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
  • Pedagogów,
  • Szkoły,
  • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:


mgr Dagmara Derwich-Grzegorzewska - psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Psychoterapii prowadzonej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej oraz szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które ukończyła z dyplomem Psychoterapauty Psychodynamicznego. Głównym obszarem pracy jest prowadzenie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, opartej na paradygmacie psychoanalitycznym. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy psychologicznej, w tym poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz stanu procesów poznawczych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji w celu doskonalenia warsztatu terapeuty i w służbie profesjonalnej pomocy udzielanej pacjentom.


mgr Natalia Grobelna - psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie. Ambulatoryjne doświadczenie kliniczne zdobyła poprzez pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, a także Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.


mgr Olga Olejniczak-Kędziora - psycholog

Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku ze specjalnością Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych oraz Psychologia Zdrowia i Choroby. Ponadto ukończyła szereg szkoleń i kursów specjalistycznych m.in: Kurs podstawowy Terapii Systemowej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu – Psychoterapeuta Systemowej Terapii indywidualnej i rodzin. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki i „Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu” i szkolenia „Tiki – diagnoza i terapia”, „Studium Terapii Dzieci i Młodzieży". W trakcie szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali. Pracuje z dziećmi i młodymi osobami, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają lęk, zmagają się ze smutkiem, niską samooceną a także z dziećmi z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.


mgr Nathalie Urbaniak-Jakubiak - psycholog

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wroclawiu oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika). Zajmuje się przede wszystkim wsparciem psychologicznym dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży i ich rodzicow, osób w spektrum autyzmu oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.


mgr Artur Wierusz - psychoterapeuta, psycholog

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- kierunek psychologia. Ukończył studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.  Pomaga ludziom w radzeniu sobie ze stresem, w leczeniu traumy, depresji, fobii, lęku oraz w zaburzeniach osobowości. Dodatkowo swoje doświadczenie uzupełniał w trakcie staży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. O. Bielawskiego w Kościanie na Oddziale Psychiatrycznym. Dodatkowo wykorzystując własną wiedzę i umiejętności zajmuje się psychoterapią pacjentów zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.


mgr Kamil Włodarkiewicz- Certyfikowany Psychoterapeuta i  Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener TUS

Absolwent Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przy DCP we Wrocławiu. Aktualnie uczestniczy w całościowym 4,5-letnim kursie psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz do prowadzenia autorskich warsztatów „Świadomy Rodzic” dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania. Ukończył studia podyplomowe w kierunku surdopedagogika– nadające kwalifikację do pracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Pracuje w kontakcie długoterminowym w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.


mgr Katarzyna Kośniewska – psycholog.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenie z zakresu psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej,  Kurs podstawowy Terapii Systemowej  i Studia Podyplomowe z Neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.  Aktualnie kontynuuje szkolenia, które umożliwiają jej uzyskanie tytułu terapeuty Programu Simontona. Doświadczenie zdobyła m. in. pracując w Organizatorze Pieczy Zastępczej w Lesznie, Akademii Walki z Rakiem oraz centrum Mind, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym. Od ponad dekady na stałe związana z Centrum Rehabilitacji w Górznie. Pracę swoją poddaje superwizji u osób posiadających rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


 mgr Ewelina Dolik- psycholog


mgr Aleksandra Pokładecka- psycholog

Psycholog, socjolog, mediator rodzinny. W trakcie dalszego kształcenia, między innymi psychoonkologia i kurs psychoterapeutyczny. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej SWPS w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski na kierunku socjologia.


mgr Przemysław Marcinek - psycholog

Ukończył psychologię (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Psychoterapii Uzależnień oraz studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Uzyskał certyfikat seksuologa klinicznego, kwalifikacje doradcy zawodowego oraz psychologa transportu i służby medycyny pracy.


Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
telefon: (65) 5 110 300
adres: ul. Słowiańska 53A, 64-100 Leszno


Dokumenty do pobrania:
Dzieci i młodzież do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej- oświadczenie / zgoda na leczenie osoba niepełnoletnia
Opiekun prawny- oświadczenie / zgoda na leczenie opiekun prawny


Współpracujemy z: